Cherenkov Telescope Array - účast České republiky


Cílem výzkumné infrastruktury (dále jen „VI“) Cherenkov Telescope Array – účast České republiky je zajistit aktivní roli ČR a její podíl na designu, konstrukci a provozu jedné z nejprestižnějších mezinárodních VI současné astročásticové fyziky. To zahrnuje účast ČR v organizačních strukturách, expertních panelech a vědeckých pracovních skupinách. Cherenkov Telescope Array (dále jen „CTA“) je unikátní celosvětová VI s významně převažující evropskou účastí, která je také zařazena na Cestovní mapu ESFRI a patří mezi nejvýznamnější VI současné astročásticové fyziky. Z české strany se CTA účastní Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen „FZÚ AV ČR“), Univerzita Karlova v Praze (dále jen „UK v Praze“) a Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP v Olomouci“) s tím, že kterákoli další česká výzkumná instituce se může kdykoli zapojit. Důležitým aspektem české účasti je dlouholetá tradice českých zařízení v prestižních projektech astočásticové fyziky jako jsou zejména české dodávky optiky teleskopů a monitorovacích zařízení pro studium pozorovacích podmínek.