Vývoj nízkoztrátových materiálů pro plazmonické aplikace


Význam plazmonických materiálů má stále zvyšující význam v moderní fotonice a nano-optice. Plazmonické aplikace vyžadují hledání nových materiálů s metalickými optickými vlastnostmi a nízkými optickými ztrátami. V tomto projektu předkládáme vývoj plazmonických materiálů, které vykazují nízkou imaginární permitivitu a zápornou reálnou permitivitu. Zvláštní pozornost bude věnována jevům na rozhraní těchto materiálů, a to jak z hlediska strukturního (vzájemná interdifůze, tvorba intermetalických vazeb), tak z hlediska optických a elektrotransportních vlastností (koncentrace volných elektronů a jejich relaxační frekvence). Optické vlastnosti budou analyzovány pomocí elipsometrů pracujících v infračerveném a viditelném oboru spektra. Předkládaný projekt je zaměřen na studium optických vlastností nitridů přechodových kovů, zejména TiN, ZrN, HfN, se speciálním zaměřením na jevy na rozhraní. Vývoj nitridů bude zaměřen na ladění optických vlastností pomocí řízeného ne-stechiometrického růstu. Cíle projektu Cíl projektu je zaměřen na vývoj nové skupiny plasmonických materiálů tvořené hlavně nitridy přechodových kovů. V tomto projektu se zaměříme na ladění optických vlastností těchto nitridů s cílem získat nízko-ztrátový materiál s nízkou imaginární permitivitou a zápornou reálnou permitivitou.