Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání


Organické-anorganické hybridní nanostruktury jsou perspektivním typem materiálů, ve kterých můžeme očekávat dosud neznámé vlastnosti odlišné od vlastností jednotlivých komponent. Cílem projektu bude rozvinout nové metody přípravy takovýchto nanostruktur. Zvláštní význam bude věnován přípravě a studiu organických systémů se supramolekulární strukturou, dále paramagnetickým kapalně krystalickým látkám, přípravě organických ligandů a magnetických nanočástic s následnou funkcionalizací těchto nanočástic. Budou použity další typy nanočástic, např. feroelektrické nebo up-converting, které budou přimíseny do kapalně krystalických sloučenin při přípravě nových hybridních kompozitů. Očekáváme neobvyklé optické, dielektrické nebo magnetické vlastnosti v závislosti na teplotě a ostatních vnějších podmínkách, s možností přepínání v elektrickém nebo magnetickém poli.