Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik


Pomocí širokopásmové dielektrické a fononové spektroskopie bude studována mřížková a spinová dynamika různých multiferoik v okolí strukturních a magnetických fázových přechodů. Budeme zkoumat i statický a dynamický magnetoelektrický jev v multiferoikách s Y- a Z-hexaferitovou strukturou, v Ni3-x(Co, Mn)xTeO6 (x = 1, 2), Mn3WO6, Cu3Nb2O8 a AMn7O12 (A = Sr, Pb, Cd). Tyto materiály mají rozličné krystalové a magnetické struktury, a proto má jejich magnetoelektrická vazba různý původ. Soubory dat z různých materiálů nám umožní zobecnit původ statické a dynamické magnetoelektrické vazby v multiferoikách. Ve vybraných materiálech budeme provádět časově rozlišené experimenty typu THz excitace, THz sondování, které nám umožní studovat dynamiku elektromagnonů a změny magnetických struktur na sub-pikosekundové škále. Zaměříme se i na první pozorování teoreticky předpovězeného fononového Zeemanova jevu; k tomu použijeme EuTiO3, který vykazuje silnou spin-fononovou vazbu. Pomocí THz a Ramanovy spektroskopie budeme studovat i ladění elektromagnonových frekvencí elektrickým a magnetickým polem.